Openbare zitting van de Gemeenteraad


Gemeenteraad 22 september 2003


Agenda:    nog niet beschikbaar

 

 

Gemeenteraad 30 juni 2003


Agenda:

1. Goedkeuring notulen van de vergadering dd. 26 mei 2003.
2. Brandweer – Gemeentelijk reglement brandveiligheid horecazaken.
3. Aanvullend verkeersreglement betreffende instellen beperkte doorgang geregeld door een kartersluis in de JB. Van der Lindenstraat.
4. Aanvullend verkeersreglement betreffende instellen blauwe zone – beperkt parkeren en stilstaan- en parkeerverbod ter hoogte van de Karel Keymolenstraat.
5. Aanvullend verkeersreglement betreffende instellen blauwe zone – beperkt parkeren ter hoogte van de Hendrik Ghijselenstraat.
6. Aanvullend verkeersreglement betreffende instellen blauwe zone – beperkt parkeren en laad- en losruimte ter hoogte van de Frans Van der Steenstraat.
7. Aanvullend verkeersreglement betreffende instellen beperkt éénrichtings- verkeer ter hoogte van de Espehoutstraat.
8. Aanvullend verkeersreglement betreffende instellen beperkt éénrichtings- verkeer ter hoogte van de Binnenweg.
9. Aanvullend verkeersreglement betreffende instellen beperkt éénrichtings- verkeer ter hoogte van de Processiestraat.
10. Aanvullend verkeersreglement betreffende instellen éénrichtingsverkeer en voorrangsregeling ter hoogte van de Carnaalstraat, Frans Baetens- straat en Luitenant Jacopsstraat.
11. Aanvullend verkeersreglement betreffende instellen plaatselijk verkeer ter hoogte van de Scheestraat.
12. Aanvullend verkeersreglement betreffende instellen blauwe zone – beperkt parkeren, parkeerverbod en laad- en losruimte ter hoogte van de Alfred Algoetstraat – N282.
13. Bekrachtiging politiereglement dd. 13 mei 2003 (afsluiten Oudenaaksestraat + Gaasbeeksestraat wegeniswerken – waterwerken).
14. Bekrachtiging politiereglement dd. 14 mei 2003 (fietsdoortocht).
15. Bekrachtiging politiereglement dd. 16 mei 2003 (jogging).
16. Bekrachtiging politiereglement dd. 28 mei 2003 (handelsbeurs).
17. Bekrachtiging politiereglement dd. 28 mei 2003 (aanleg fietspad Frans Luckxstraat).
18. Bekrachtiging politiereglement dd. 30 mei 2003 (wielerwedstrijd).
19. Bekrachtiging politiereglement dd. 30 mei 2003 (carwash).
20. Bekrachtiging politiereglement dd. 10 juni 2003 (wielerwedstrijd).
21. Bekrachtiging politiereglement dd. 10 juni 2003 (wielerwedstrijd).
22. Bekrachtiging politiereglement dd. 10 juni 2003 (wielerwedstrijd).
23. Bekrachtiging politiereglement dd. 10 juni 2003 (schoolfeest).
24. Bekrachtiging politiereglement dd. 17 juni 2003 (Dolle Dagen Gaasbeek).
25. Bekrachtiging politiereglement dd. 17 juni 2003 (Sinte-Mettesfeesten).
26. Gezamenlijke aankoop door de gemeenten en OCMW’s van elektrische energie voor hun installaties en gebouwen en de openbare verlichting.
27. OCMW – Kennisname jaarrekening 2002 + Jaarverslag 2002.
28. Jaarmarktcomité – Vaststelling gemeentelijke toelage 2002.
29. Subsidiereglement sport.
30. Gemeentelijke basisschool – Vorming van een scholengemeenschap voor het schooljaar 2003-2004.
31. Goedkeuring begrotingsrekening : balans- en resultatenrekening 2002.
32. Begroting – Stemmen gemeentelijke begrotingswijziging nr.1 – Gewone en buitengewone dienst – Dienstjaar 2003.
33. Bijzonder bestek “studieopdracht waterafvoer N8” Brussel-Ninove – Vak goudveerdegem – Eizeringen van kmpt 11.742 tot 13.744 – Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.
34. Werken – Overeenkomst voor onderhandeling voor grondinnames inzake onteigeningen – Borrekeitse, Masiusplein en omgeving.
35. Dagvaarding van de NV. City Building met betrekking tot de restauratiewerken aan de Pastorie Centrum.
36. Conferentie Burgemeesters Halle-Vilvoorde : Mededeling.


IN GEHEIME ZITTING :


**Gemeentelijke Basisschool :

37. Aanvaarding terbeschikkingstelling kleuterleider wegens persoonlijke aangelegenheden vanaf 1 september 2003.
38. Tijdelijke aanstelling op proef in een betrekking in het ambt van directeur gemeentelijke basisschool.

 

 

Gemeenteraad 26 mei 2003


Agenda:

1. Goedkeuring notulen van de vergadering dd. 28/4/2003.
2. Personeel – Medeondertekening stukken – Bekrachtiging Collegebeslissing dd. 25/4/2003.
3. Kerkfabriek St-Ursula : Advies besluit der Kerkmeesters dd. 10/4/2003, houdende verkiezing van een Voorzitter, een Secretaris en een Penningmeester + Advies besluit der Kerkraad dd. 10/4/2003, houdende verkiezing van een Voorzitter en een Secretaris.
4. Kerkfabriek St-Martinus : Advies rekening 2002.
5. Kerkfabriek St-Kwintens : Advies rekening 2002.
6. Bekrachtiging politiereglement dd. 17/4/2003 (filmopname).
7. Bekrachtiging politiereglement dd. 17/4/2003 (jogging).
8. Bekrachtiging politiereglement dd. 23/4/2003 (kermis Statiestraat – parking).
9. Bekrachtiging politiereglement dd. 2/5/2003 (jeugdfuif).
10. Bekrachtiging politiereglement dd. 2/5/2003 (optreden band).
11. Bekrachtiging politiereglement dd. 2/5/2003 (wielerwedstrijd).
12. Bekrachtiging politiereglement dd. 2/5/2003 (fietsrally).
13. Brandweer – Aankoop semi-automatische defibrillator – Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.
14. Gemeentelijke Holding – Aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger op de algemene vergadering + Goedkeuring agendapunten dd. 28/5/2003.
15. Iverlec –Sector 1 – Aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger op de algemene vergadering + Goedkeuring agendapunten vergadering dd. 27/5/2003.
16. Voorlopige goedkeuring ontwerp – Bijzonder Plan van Aanleg Nr. SKL4 “Schuttersblok”.
17. Gouverneur – Goedkeuring Collegebeslissing dd. 14/3/2003, houdende bevordering beroepsonderluitenant brandweer tot kapitein.
18. Gouverneur – Kennisname definitieve vaststelling gemeenterekening 2001.
19. Princiepsbeslissing tot toetreding tot de feitelijke vereniging “Koepel Pajottenland+”.
20. Koepel Pajottenland+ : Aanduiding afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene vergadering van de feitelijke vereniging “Koepel Pajottenland+”.
21. OCMW – Goedkeuring beraadslaging dd. 29/4/2003, houdende toetreding tot de VZW Koepel SVK – Definitieve beslissing.
22. Personeel – P.O.B.– Aanpassing gemeentelijk statuut – Bibliothecaris : Intrekking beslissing GR dd. 27/1/2003 + Aanpassing uren aan cultuurdecreet van 13/7/2001.
23. Personeel – P.O.B. – Vacantverklaring functie bibliothecaris statutair.
24. Toekenning van de titel van ereburger van Lennik aan de heer Herman Vandormael.


IN GEHEIME ZITTING :

Gemeentelijke Basisschool :

25. Aanvaarding deeltijdse loopbaanonderbreking onderwijzer.

 

 

Gemeenteraad 28 april 2003


Agenda:

1. Goedkeuring notulen van de vergadering dd. 24/3/2003.
2. Brandweer - retributie preventies - dienstjaren 2003-2004 - Goedkeuring.
3. Brandweer - Retributie tussenkomsten - dienstjaren 2003-2004 - Goedkeuring.
4. Aanvullend verkeersreglement van 2 april 2003 betreffende de herinrichting van de bebouwde kom in de Joseph van den Bosschestraat (n282).
5. Bekrachtiging politiereglement dd. 3 april 2003 (wielerwedstrijd).
6. Bekrachtiging politiereglement dd. 4 april 2003 (car-wash).
7. Bekrachtiging politiereglement dd. 4 april 2003 (wielerwedstrijd).
8. Bekrachtiging politiereglement dd. 4 april 2003 (verkeersweek).
9. Bekrachtiging politiereglement dd. 8 april 2003 (jogging).
10. Gemeentebelasting : opcentiemen op de onroerende voorheffing.
11. Gemeentebelasting : aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting.
12. Goedkeuring van het wegentracé – Verkavelingsaanvraag – De heer Wijns Jozef, met als adres Lt. Jacopsstraat 99, 1750 Lennik – Luitenant Jacopsstraat – Dossiernr. 2003/002.
13. Wegen – goedkeuring definitieve ontwerpen herinrichting doortocht n282 (tussen kmpt 11.250 en 12.650) – Markt – Borrekeitse – Masiusplein en omgeving.
14. Wegen – Herstellen van asfaltverhardingen – Overlagen van diverse straten en verbeteringswerken in de Frans Baetensstraat en een gedeelte van de Lt. Jacopsstraat.
15. Reglement projectsubsidie – goedkeuring.
16. Jeugdruimteplan – goedkeuring.
17. Toetreding tot de intergemeentelijke vereniging “Havicrem”.
18. Havicrem – Aanduiding vertegenwoordiger in de oprichtingsvergadering + kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur.
19. Investeringstoelagen voor kerkfabrieken (centrum, eizeringen en sml) – Afsluiten lening - Vaststelling van de voorwaarden van de opdracht, raming en keuze van de procedure.
20. Aankoop informaticamateriaal (stedenbouw, documentenbeheer en vubis p.o.b.) + erelonen ontwerper “doortocht lennik” – Afsluiten lening - Vaststelling van de voorwaarden van de opdracht, raming en keuze van de procedure.
21. Mantelzorg - Goedkeuring reglement.
22. O.C.M.W. – Goedkeuring beraadslaging d.d. 25/2/2003, houdende uitbreiding gemeenschapsvoorziening WCD Den Bleek – Inlijving in het gemeentelijk openbaar domein.
23. Intercommunale Havi-GIS – Aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger op de jaarvergadering + Goedkeuring agendapunten vergadering dd. 26 mei 2003.
24. Intercommunale Haviland – Aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger op de statutaire gewone algemene vergadering + Goedkeuring agendapunten vergadering dd. 2 juni 2003.
25. Intercommunale Iverlek – Aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger op de jaarvergadering van iverlek d.d. 18 juni 2003.
26. Intercommunale Iverlek – Goedkeuring statutenwijziging.
27. Financieringsintercommunale Finilek – Waarborgverlening.
28. Definitieve beslissing vaststelling nieuwe straatnaam “Spaanshof”.
29. Definitieve beslissing vaststelling nieuwe straatnaam “Meercauterveld”.
30. Afsluiten overeenkomst inzake CLB-begeleiding + verlenging contract inzake CLB-begeleiding.
31. Mobiliteit – Aanvraag subsidies bij de provincie Vlaams-Brabant in het kader van lot 3 (ruilverkaveling Elingen) – Aanleg van wegen en uitvoeren van waterwerken.
32. Intentieverklaring contract Jeugdsport 2003.
33. Gebouwen – Renovatie gemeentehuis – Perceel 5 – Elektriciteitswerken – Goedkeuring eindafrekening.

IN GEHEIME ZITTING :

*Gemeentelijke Basisschool :

34. Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden, voorafgaand aan het rustpensioen vanaf 1 september 2003.

 

 

Gemeenteraad 24 maart 2003


Agenda:

1. Eedaflegging gemeentesecretaris.
2. Goedkeuring notulen van de vergadering dd. 10/3/2003.
3. Kerkfabriek St-Martinus : Advies besluit der Kerkraad dd. 9/1/2003, houdende aanvulling kleine helft van de Raad, aanvulling grote helft van de Raad en herverkiezing van de Voorzitter van de Raad.
4. Kerkfabriek St-Martinus : Advies besluit der Kerkmeesters dd. 9/1/2003, houdende herverkiezing van de Voorzitter en de aanvulling van het bureel der Kerkmeesters.
5. Goedkeuring milieujaarprogramma 2003.
6. OCMW – Meerjarenplan 2003-2005.
7. OCMW – Budget 2003 – Kennisname.
8. OCMW – Protocol taakafspraken en samenwerking tussen OCMW en gemeente – Goedkeuring.
9. Politiezone – Politiebegroting 2003 – Kennisname.
10. Goedkeuring werkingsverslag 2002 van het JWBP 2002-2004.
11. Goedkeuring jaarplan 2003 van het Jeugdwerkbeleidsplan 2002-2004.
12. Kennisname jaarverslag 2002.
13. Gemeentelijke begroting – Dienstjaar 2003 – Gewone en buitengewone dienst – Stemming.
14. Aankoop en uitrusting van een autopomp brandweer – Afsluiten lening – Vaststelling van de voorwaarden van de opdracht, raming en keuze van de procedure.
15. Erelonen ontwerper inzake de aanleg van het Masiusplein, de doortocht N282 – Markt – Borrekeitse – Afsluiten lening – Vaststelling van de voorwaarden van de opdracht, raming en keuze van de procedure.
16. Gemeentelijke Muziekacademie - Vacantverklaring verschillende functies.

 

 

Gemeenteraad 10 maart 2003


Agenda:

1. Goedkeuring notulen van de vergadering dd. 27/1/2003.
2. Bekrachtiging politiereglement dd. 20/1/2003 (werken Luitenant Jacopsstraat).
3. Goedkeuring van het wegentracé – Verkavelingsaanvraag – OCMW Lennik, met als adres F. Van der Steenstraat 6, 1750 Lennik – Zwartenbroekstraat – Dossiernr. 2002/023.
4. Goedkeuring van het wegentracé – Verkavelingsaanvraag – NV. Intop Lode Verdoodt vr. erfg. F. Walckiers, met als adres Stationsstraat 8, 1740 Ternat – Kamstraat – Dossiernr. 2002/027.
5. Goedkeuring van het wegentracé – Verkavelingsaanvraag –De heer De Weerdt Jan Albert, met als adres Nellekenstraat 35, 1750 Lennik – Oude Geraardsbergsestraat – Dossiernr. 2002/028.
6. Gemeentelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur – Vervanging lid.
7. Ruilverkaveling Elingen – Uitvoering structuurplan deelopdracht 6 : Riolering en weginrichting Pelikaanberg / Frans Van der Steenstraat – Bekrachtiging Collegebeslissing dd. 14/2/2003.
8. Milieu – Aanvaarding afsprakennota m.b.t. de aanleg van een proefproject kleinschalige zuivering, Varenbergbeek te Lennik (Poelstraat), met maximale afkoppeling van hemelwater – Bekrachtiging Collegebeslissing dd. 21/2/2003.
9. Kruispuntbank – Machtiging om mededeling te bekomen van de lijst met de inwoners van de gemeente die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging.
10. Cultuurraad – Statutenaanpassing – Goedkeuring.


IN GEHEIME ZITTING :

11. Personeel – Gemeentesecretaris – Aanstelling.

**Gemeentelijke Basisschool :

12. Aanvaarding ontslag onderwijzer van de gemeentelijke basisschool Lennik.

**Gemeentelijke Muziekacademie :

13. Tijdelijke aanstelling leraar piano (3u LS) vanaf 1 september 2002.
14. Tijdelijke aanstelling begeleider (4u LS) vanaf 1 september 2002.
15. Tijdelijke aanstelling begeleider (4u HS) vanaf 1 september 2002.

 

 

Gemeenteraad 27 januari 2003


Agenda:

1. Goedkeuring notulen van de vergaderingen dd. 25/11/2002 + 16/12/2002.
2. Kerkfabriek O.L.V. Gaasbeek : Advies rekening 2001.
3. Kerkfabriek O.L.V. Gaasbeek : Advies begroting 2003.
4. Kerkfabriek St-Ursula : Advies rekening 2001.
5. Kerkfabriek St-Ursula : Advies begroting 2003.
6. Kerkfabriek St-Kwintens : Advies verbeterde begroting 2003.
7. Bekrachtiging politiereglement dd. 3 januari 2003 (wielerwedstrijd).
8. Bekrachtiging politiereglement dd. 3 januari 2003 (wielerwedstrijd).
9. Bekrachtiging politiereglement dd. 16 januari 2003 (paddentrek).
10. Goedkeuring van het wegentracé - Aanvraag tot verkavelingswijziging - De heer Van Laer Mark vr De Troyer-Rasschaert/De Wolf-Vander Linden, met als adres Bossuitstraat 150, 1750 Lennik - Kruiskouterstraat - Dossiernr. 2002/022.
11. Goedkeuring van het wegentracé - Verkavelingsaanvraag - De heer Verdoodt Lode voor Struelens Ghislaine en Struelens Gilbert met als adres Stationsstraat 8, 1740 Ternat - Tuitenbergstraat - Dossiernr. 2002/025.
12. Principebeslissing tot opname in het openbare domein van een deel van een onroerend goed gelegen Kroonstraat 27.
13. Wegeniswerken Loddershoek e.a. - Afsluiten lening - Vaststelling van de voorwaarden van de opdracht, raming en keuze van de procedure.
14. Kruispuntbank - Machtiging om mededeling te bekomen van de lijst met de inwoners van de gemeente die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging.
15. Personeel - Aanpassing gemeentelijk statuut - Personeelsformatie.
16. Personeel - Vacantverklaring bibliothecaris statutair (19/39).
17. Brandweerpersoneel - Eindejaarstoelage 2002 en volgende - Princiepsbeslissing.
18. Samenwerkingsovereenkomst met Econet Vlaams-Brabant VZW (2003-2007) - Werking intergemeentelijke natuur- en landschapsteams.
19. Vordering bij het Arbitragehof tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van het decreet van 5/7/2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds ingevolge schending van het gelijkheidsbeginsel.

IN GEHEIME ZITTING :

20. Aanstelling controledokter mantelzorg.

 

 

>> Gemeenteraden van 2002